Ethereum Classic
$5.78 0.96%
ETC · 1w

ETC Core: Ethereum Classic & other EVM public or private blockchains can now have a single JSON-RPC API with automated documentation generation

Go to twitter.com
Recent news
ETC +0.96% · medium.com · 9h

Tóm tắt AMA Ethereum Classic với Satoshi Club

Vào ngày 27/06/2020, Ethereum Classic được tổ chức bởi Satoshi Club nơi các thành viên cộng đồng và toàn đội đã đặt nhóm Ethereum Classic lên ghế nóng để tìm hiểu về dự án ETC. AMA bắt đầu vào khoảng…
ETC +0.96% · twitter.com · 9h

Emerald: Wallet version release 2.2.0

After a few months of work, we are pleased to announce a new version of the Emerald Wallet. Please upgrade to v2.2.0 with a completely rewritten Private Keys and Accounts management. Download from htt...